3 Mối Quan Tâm Về Tài Chính Cần Chú Ý Sau Báo Cáo Thu Nhập

Các nhà phân tích tài chính sẽ cho bạn biết rằng các số liệu đằng sau thu nhập của một công ty tiết lộ nhiều hơn so với thu nhập của chính họ.

Ngoài lợi nhuận, ba con số tài chính quan trọng nhất trong việc lựa chọn các cổ phiếu tốt nhất.

Đó là tăng trưởng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Nghiên cứu của IBD cho thấy những con số mạnh mẽ trong ba lĩnh vực này giúp tách biệt các cổ phiếu chiến thắng khỏi phần còn lại.

Đó là lý do tại sao IBD tạo ra Xếp hạng Doanh số + Lợi nhuận + Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (SMR). Xếp hạng ngay lập tức cho các nhà đầu tư biết cách một công ty tích lũy trong các yếu tố quan trọng đó.

Xếp hạng SMR chấm điểm từ A đến E. Một A đại diện cho 20% công ty hàng đầu về ba yếu tố trong xếp hạng. Bạn nên tìm kiếm các cổ phiếu có xếp hạng A hoặc B và sử dụng kết hợp với các xếp hạng khác khi nghiên cứu cổ phiếu.

Cụ thể, xếp hạng phá vỡ cơ sở dữ liệu của IBD và tính toán cách mỗi công ty thực hiện về mặt tăng trưởng doanh số trong ba quý vừa qua.

Sau đó, nó đo lường tỷ suất lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận sau thuế được tính bằng các số liệu hàng quý; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trước thuế là từ các báo cáo hàng năm.

Xếp hạng SMR cải thiện khi tốc độ tăng trưởng trong bất kỳ đồng hồ đo nào đang tăng tốc.

Mặc dù các công ty có thể làm giảm doanh số bán hàng, nhưng nó ít có khả năng bị thao túng hơn thu nhập.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế – lợi nhuận trên mỗi đô la bán hàng – là một cách khác để đo lường chất lượng thu nhập.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thường đo lường đồng đô la lợi nhuận so với vốn đầu tư vào một công ty.

Như vậy, đây là một cách hữu ích để đánh giá việc thực hiện tài chính và chọn ra những cổ phiếu tốt nhất. Xếp hạng SMR là một phần của Xếp hạng tổng hợp, xếp hạng hấp dẫn của IBD.

Chọn cổ phiếu tốt nhất: Ngoại lệ

Một số công ty không có Xếp hạng SMR vì họ thiếu một hoặc nhiều chỉ số tài chính này. Ví dụ, các công ty đã báo lỗ không thể có bất kỳ tỷ suất lợi nhuận nào.

Những trường hợp này được ghi chú là “Không áp dụng” trong các công cụ nghiên cứu của IBD. Hãy nhớ rằng các công ty quay vòng sẽ tụt lại trong Xếp hạng SMR của họ nhưng nhiều người cuối cùng đã thành công với tư cách là người dẫn đầu thị trường.

Nguồn: Investors

Leave a Comment